StatutOSP Dąbrówka Mała - statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Małej, zwana dalej OSP.


§ 2


Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.


§ 3


Siedzibą OSP jest Miasto Katowice.


§ 4


Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.


§ 5


Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.


§ 6


Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 7


Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.


§ 8


Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

CELE, I SPOSOBY DZIAŁANIA


§ 9


Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
2) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
5) Uczestnictwa i reprezentowania OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.


§ 10


Zadania i cele wymienione w § 9, Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1) Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochronny przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,
2) Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
3) Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
4) Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
5) Organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
6) Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


Rozdział III

CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11


Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104/.


§ 12


Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.


§ 13


Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków czynnych,
2) członków młodzieżowej drużyny pożarniczej,
3) Wspierających,
4) Honorowych.


§ 14


Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowska i złożyła przyrzeczenie w następującej treści: „W pełni świadomy obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”


§ 15


1) Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie,
2) Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP,
3) Młodzieżowej drużyny pożarniczej mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania,
4) Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.


§ 16


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1) Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
2) Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.


§ 17


Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.


§ 18


Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1) Wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
2) Uczestniczyć w Walnym Zebraniu z prawem głosu,
3) Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP
4) Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5) Używać munduru i odznak.


§ 19


Do obowiązków członka czynnego należy:
1) Aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
2) Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3) Podnosić poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4) Dbać o mienie OSP,
5) Regularnie opłacać składki członkowskie.


§ 20


Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno techniczną.


§ 21


Członkostwo ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2) Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3) Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4) Likwidacji OSP,
5) Śmierci,
6) Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.


§ 22


Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i § 19 niniejszego statutu.


§ 23


W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.


§ 24


Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP


§ 25


Władzami OSP są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.


A. Walne Zebranie

§ 26


Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 – 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.


§ 27


Do kompetencji walnego zebrania należy:
1) Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3) Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4) Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5) Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6) Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7) Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
8) Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
9) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
10) Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.


§ 28


Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.


§ 29


Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.


§ 30


Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


§ 31


Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1) Z własnej inicjatywy,
2) Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3) Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
4) Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 32


Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.


§ 33


Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.


§ 34


W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.


§ 35


Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.


B. Zarząd

§ 36


1) Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
2) Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.


§ 37


Do zadań zarządu należy:
1) Reprezentowanie interesów OSP,
2) Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3) Zwoływanie walnego zebrania,
4) Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5) Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
6) Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
7) Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
8) Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
10) Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11) Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych,
12) Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13) Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14) Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania


§ 38


Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.


§ 39


Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.


§ 40


Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.


§ 41


Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.


§ 42


Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:
1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych,
2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4) Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych,
6) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.


§ 43


Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1) Pochwałę ustną,
2) Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3) Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.


§ 44


Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) Upomnienie ustne,
2) Nagana w rozkazie naczelnika straży,
3) Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.


C. Komisja Rewizyjna

§ 45


Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
2) Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3) Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4) Wnioskowanie o udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi.


§ 46


Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.


§ 47


Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.


§ 48


Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.


Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP


§ 49


Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) Składek członkowskich,
2) Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) Dochodów z majątku i imprez,
4) Ofiarności publicznej,
5) Wpływów z działalności gospodarczej.


§ 50


OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.


Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZYWANIE OSP


§ 51


Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 ogólnej liczby członków.


§ 52


Wniosek o rozwiązanie OSP, względnie zmianę statutu, może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.


§ 53


Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno by doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.


§ 54


W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.


§ 55


Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP, natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.